اجرای سیستم های امنیتی فوق هوشمند باقابلیت تعقیب سوژه